KARTA ZGONU

Karta zgonu jest dokumentem niezbędnym do uzyskania Aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz do rozpoczęcia przygotowania pochówku przez zakład pogrzebowy.

Może zostać wydana osobie bliskiej zmarłego, która upoważniona została do organizacji pogrzebu. Mowa tutaj zarówno o współmałżonku, dzieciach, rodzicach, ale także o wnukach, rodzeństwu, dziadkach zmarłego.

Karta zgonu wydana zostaje przez lekarza stwierdzającego zgon. W zależności od okoliczności śmierci można ją uzyskać na różne sposoby:

 • w przypadku zgonu w szpitalu - odbiór karty zgonu następuje w wyznaczonym miejscu w szpitalu
 • w przypadku zgonu w domu - karta zgonu przekazywana jest rodzinie od razu po stwierdzeniu zgonu przez lekarza
 • w przypadku zgonu w nieszczęśliwych okolicznościach (np. wypadek komunikacyjny)- karta zgonu wydana jest przez Zakład Medycyny Sądowej właściwy dla miejsca wystąpienia zdarzenia.

Wedle obowiązujących przepisów karta zgonu wystawiana jest w jednym egzemplarzu. Warto zatem przygotować kopię tego dokumentu.

AKT ZGONU

Akt zgonu jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym śmierć danej osoby.

Zgon bliskiej osoby należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w przeciągu 3 dni od daty śmierci. W przypadku śmierci z powodu choroby zakaźnej czas ten jest skrócony do 24 godzin. Do rejestracji niezbędne jest przedstawienie Karty Zgonu oraz zwrot dowodu tożsamości osoby zmarłej. Możliwe jest otrzymanie z powrotem dowodu osobistego lub paszportu zmarłego, ale po zniszczeniu go (przedziurawieniu, obcięciu narożnika) przez urzędnika.

W wyjątkowych przypadkach podstawą do wystawienia aktu zgonu jest zaświadczenie policji lub prokuratury (gdy okoliczności śmierci są przedmiotem zainteresowania tych organów).

Akt zgonu dla noworodków, które zmarły w przeciągu 24 godzin od narodzin, wystawiany jest na podstawie oświadczenia wystawianego przez lekarza.

Zgłoszenie zgonu skutkuje natychmiastowym wymeldowaniem osoby zmarłej oraz unieważnieniem jej dowodu osobistego.

Akt zgonu umieszczony zostaje w księdze stanu cywilnego. Bliskim Zmarłego przekazywany jest bezpłatnie skrócony akt zgonu, niezbędny do załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych. Jest on także potrzebny przy organizacji innych spraw związanych ze Zmarłym takich jak:

 • uzyskanie zasiłku pogrzebowego w ZUS lub KRUS
 • podczas przeprowadzania postępowania spadkowego
 • podczas ubiegania się o rentę rodzinną i inne zasiłki

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy jest obecnie podstawową formą finansowania pogrzebu w Polsce. Wynosi on 4000 zł i jest przyznawany jednorazowo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przysługuje on osobie, która poniosła koszty związane z organizacją pogrzebu. Tradycyjnie jest to rodzina zmarłego, lecz może on także przysługiwać innym organom i instytucjom np. pracodawcy zmarłego, ośrodkom opieki społecznej lub osobie obcej.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje wówczas, gdy:

 • zmarły był ubezpieczony w ZUS
 • pobierał emeryturę, emeryturę pomostową, rentę, rentę socjalną lub
 • inne świadczenia wypłacane przez ZUS

Jeżeli osoba zmarła nie spełniała powyższych warunków (np. nie była ubezpieczona), zasiłek pogrzebowy może zostać wypłacony na podstawie ubezpieczenia osoby bliskiej.

Najczęściej wszelkich formalności związanych z zasiłkiem pogrzebowym dopełnia zakład pogrzebowy. Odbywa się to na podstawie upoważnienia osoby organizującej pochówek. Rozliczenie bezgotówkowe jest zazwyczaj wygodniejsze dla rodziny zmarłego. Dzięki temu bliscy mogą skupić się na innych aspektach organizacji pochówku.

Istnieje jednak możliwość samodzielnego załatwienia formalności związanych z zasiłkiem pogrzebowym.

W tym celu  potrzebne są dokumenty potwierdzające organizację pogrzebu dla konkretnego Zmarłego. Należą do nich:

 • skrócony akt zgonu
 • oryginały rachunków za koszty poniesione przy organizacji pogrzebu
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą, dla której organizowany był pogrzeb (np. skrócony odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty, który zawiera potrzebne dane)
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek

Do powyższych dokumentów należy dołączyć wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12).

ORGANIZACJA POGRZEBU

Organizacja pogrzebu nie jest łatwym przeżyciem. Rodzina zmarłego musi nie tylko dopełnić wszelkich niezbędnych formalności, ale także poradzić sobie z trudnymi emocjami. Pracownicy Centrum Usług Pogrzebowych Maciejka dołożą wszelkich starań, aby proces przygotowania pochówku był dla Państwa możliwie najprostszy, nie generując przy tym dodatkowych negatywnych emocji.

STWIERDZENIE ZGONU

Organizacja pogrzebu ma kilka etapów i zaczyna się już od momentu stwierdzenia śmierci danej osoby. Działanie różni się w zależności od tego, gdzie nastąpił zgon.

Zgon w miejscu zamieszkania zmarłego:

Rodzina powinna niezwłocznie wezwać lekarza, który potwierdzi śmierć Bliskiej osoby. Wystawiona zostaje karta zgonu, która umożliwia zakładowi pogrzebowemu odbiór ciała z domu.

Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu:

Obowiązkiem pracowników szpitala jest wystawienie karty zgonu. Ciało zostaje umieszczone w chłodni do czasu odbioru przez zakład pogrzebowy wskazany przez Rodzinę Zmarłego.

Śmieć w zakładzie opiekuńczym:

Karta zgonu wystawiona jest przez lekarza, który współpracuje z placówką lub przez pogotowie ratunkowe. Ciało odbierane jest zazwyczaj przez wskazany zakład pogrzebowy, wybrany przez Bliskich zmarłego.

WIZYTA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO - AKT ZGONU

Po otrzymaniu karty zgonu, Rodzina Zmarłego powinna zgłosić jego śmierć do Urzędu Stanu Cywilnego w przeciągu 3 dni. W tym celu niezbędne jest przedstawienie poniższych dokumentów:

 • karta zgonu,
 • dokument stwierdzający zgon wystawiony przez lekarza,
 • dowód tożsamości osoby zmarłej,
 • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

W Urzędzie Stanu Cywilnego Rodzina otrzymuje skrócony akt zgonu, który pozwala na załatwienie kolejnych formalności.

WIZYTA W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM

Nieodłącznym krokiem w przygotowywaniu uroczystości pogrzebowych, jest wizyta w zakładzie pogrzebowym. Należy się tam udać z Aktem Zgonu.

W zakładzie pogrzebowym ustalane są szczegóły dotyczące pochówku. Wraz z pracownikami Centrum Usług Pogrzebowych Maciejka wybiorą Państwo trumnę lub urnę, a także dobiorą odpowiednie wiązanki kwiatów. Nasi pracownicy, korzystając z wieloletniego doświadczenia chętnie doradzą w wyborze. Ważne jest jednak, aby w doborze oprawy wizualnej kierować się wolą lub upodobaniami Zmarłego oraz jego Rodziny.

Podczas wizyty ustala się także formalności związane z zasiłkiem pogrzebowym.

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY Z POWODU ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY

Warto pamiętać, że najbliższej rodzinie zmarłego przysługuje dodatkowy urlop okolicznościowy z powodu śmierci bliskiej osoby. W zależności od stopnia pokrewieństwa wynosi:

 • 2 dni – w przypadku śmierci i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy;
 • 1 dzień – w przypadku śmierci i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, lub innej osoby pozostającej pod bezpośrednią opieką osoby ubiegającej się o urlop lub na jej utrzymaniu.

Urlop okolicznościowy nie wlicza się w pulę urlopu wypoczynkowego. Po złożeniu wniosku, pracodawca nie może odmówić jego udzielenia.

We wniosku o urlop okolicznościowy należy zawrzeć powód jego udzielenia, termin oraz długość. Pracownik może zostać także poproszony o dostarczenie aktu zgonu. Ma to na celu potwierdzenie zasadności wniosku. Przepisy nie określają, kiedy urlop okolicznościowy może zostać wykorzystany. Zazwyczaj pracownicy korzystają z niego, aby zorganizować pochówek oraz wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych.

ORGANIZACJA POGRZEBU W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Pandemia COVID-19 spowodowała ograniczenia w wielu aspektach funkcjonowania społeczeństwa. Obostrzenia nie ominęły, co oczywiste, branży funeralnej. Jakie obostrzenia obowiązują podczas organizacji pogrzebu?

Ustawodawca traktuje pogrzeb jako formę sprawowania kultu religijnego. W praktyce oznacza to, że pogrzeb może odbyć się przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Podstawowa zasada to zakrywanie maseczką nosa oraz ust, a także zachowanie odstępu minimum 1,5 metra. W kościele, podczas Mszy Świętej istnieje ponadto limit osób  - dopuszczalne jest zapełnienie obiektu sakralnego w 30 procentach. Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione przeciw COVID-19.

Kwarantanna nałożona na Żałobnika, z dużym prawdopodobieństwem wyklucza możliwość jego obecności podczas uroczystości pogrzebowych. Warunkiem koniecznym do opuszczenia kwarantanny jest negatywny wynik testu na COVID-19 uzyskany po 7 dniu od narażenia na kontakt z wirusem. Należy przy tym pamiętać, że oddalenie się z miejsca kwarantanny przez osobę izolowaną może skutkować karą.

W przypadku konieczności organizacji pogrzebu w czasie pandemii warto na bieżąco śledzić ogłoszenia rządowe. Informacji na temat zmian w przepisach udzielą także pracownicy Centrum Usług Pogrzebowych “Maciejka”.

ORGANIZACJA POGRZEBU OSOBY ZMARŁEJ NA COVID-19

Pochówek osoby zmarłej na COVID-19 objęty jest odmiennymi, restrykcyjnymi przepisami. Co prawda, w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyć może tyle samo osób, co w przypadku zmarłych z innego powodu, niż COVID-19. Podstawowym obowiązkiem żałobników jest zakrycie nosa i ust, a także zachowanie odstępu minimum 1,5 metra. W kościele obowiązuje ponadto limit 30 procent obłożenia obiektu. Wokół pochówku osoby zmarłej na COVID-19 narosło wiele mitów. Wywołują one dodatkowy stres w rodziny Zmarłego, jednak nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zgodnie z informacjami podanymi na stronach rządowych, pochówek następuje po załatwieniu wszelkich formalności, a nie w przeciągu 24 godzin. Nie ma także obowiązku kremacji zwłok, chociaż jest to rozwiązanie rekomendowane przez niektóre parafie. Zgodnie z zaleceniami, bezpośredni kontakt z osobą zmarłą na COVID-19 powinien zostać ograniczony do bezwzględnego minimum. Dotyczy to także ubierania zwłok. Ma to na celu zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego. Niemniej, nie jest to działanie bezwzględnie zakazane. Najważniejszą różnicą w sposobie organizacji pochówku jest proces przygotowywania ciała Zmarłego. Trumna musi zostać odpowiednio przygotowana, odkażona i zamknięta. Wyklucza to niestety możliwość Ostatniego Pożegnania. Pomieszczenie, w którym przebywał Zmarły, a także wszystkie przedmioty, z którymi miał styczność muszą być niezwłocznie zdezynfekowane. Szczegółową procedurę postępowania z ciałem Zmarłego na COVID-19 znajdą Państwo na stronie rządowej. Centrum Usług Pogrzebowych Maciejka dokłada wszelkich starań, aby organizacja pochówku odbywała się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przy jednoczesnym poszanowaniu godności osoby zmarłej na COVID-19, jak i jej rodziny.

POGRZEB KATOLICKI

Pogrzeb katolicki jest uroczystą ceremonią, pozwalającą na pożegnanie Zmarłego zgodnie z wiarą oraz przekonaniami Jego i Jego Rodziny. Jego przebieg, a także zasady są regulowane Kodeksem Prawa Kanonicznego.

Prawo do pogrzebu katolickiego przysługuje:

 • wszystkim osobom, które za życia przyjęły chrzest święty,
 • dzieciom, które nie przyjęły chrztu, ale ich rodzice wyrazili chęć ochrzczenia ich
 • katechumenom, czyli osobom przygotowującym się do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego

Tradycyjnie pogrzeb katolicki składa się z trzech etapów: wystawienia ciała, Mszy Świętej oraz pochówku na cmentarzu.

WYSTAWIENIE CIAŁA

Wystawienie ciała odbywa się zazwyczaj w specjalnie przygotowanej kaplicy znajdującej się przy zakładzie pogrzebowym, bezpośrednio przed Mszą Świętą. Jest to ostatni moment, gdy Żałobnicy mogą zobaczyć zmarłego przygotowanego do pochówku.

MSZA ŚWIĘTA

Kolejnym etapem uroczystości pogrzebowych jest uroczysta Msza Święta, odbywająca się zazwyczaj w parafii, do której należał Zmarły. Istnieje możliwość, aby pogrzeb odbył się w innej parafii.

Trumna lub urna umieszczana jest na katafalku, w głównej nawie kościoła. Zazwyczaj jest przystrojona wieńcami kwiatów oraz dobrze widoczna dla wszystkich żałobników.

Msza Święta trwa około 40 minut. Zdarza się, że zamiast tradycyjnego kazania, wygłaszana jest mowa pogrzebowa. Wygłaszana jest ona przez osobę bliską i zawiera wspomnienie życia oraz dokonań Zmarłego.

Msza Święta kończy się pieśnią “Anielski orszak”. Jest to prośba o przyjęcie duszy zmarłego do Królestwa Niebieskiego.

POCHÓWEK NA CMENTARZU

Ostatnim elementem uroczystości pogrzebowych jest pochówek na cmentarzu.

Po krótkiej modlitwie następuje złożenie trumny do grobu. Towarzyszyć temu może muzyka - pieśni żałobne lub ulubione utwory zmarłego. Jest to jeden z najtrudniejszych i najbardziej emocjonalnych momentów dla wszystkich uczestników pogrzebu - symbolizuje ostateczne pożegnanie ze Zmarłym.

Po zakopaniu grobu jest on przystrajany wiązankami i wieńcami.

poradnik pogrzebowy